Ocena zgodności DrukujDrukuj

Informacje ogólne

Prowadzimy ocenę nowo zainstalowanych lub istniejących urządzeń w zakresie zgodności z dokumentami normatywnymi. Podczas kontroli dokonujemy szczegółowej oceny dokumentacji przedstawionej przez producenta, w tym prawidłowość otrzymanych certyfikatów, dokumentacji technicznej i projektowej.

Ocena zgodności prowadzona po montażu urządzeń to ceniona usługa, w szczególności w branży placów zabaw i urządzeń sportowych. Administratorzy, polegając na naszej wiedzy i doświadczeniu, mają możliwość identyfikacji błędów montażowych i konstrukcyjnych jeszcze przed oddaniem urządzeń do użytku. Niejednokrotnie nasze inspekcje wykazują błędy w dokumentacji, w tym nieprawidłowe posługiwanie się certyfikatami oraz brak wymaganej dokumentacji technicznej.

Korzyści:

  • identyfikacja elementów stwarzających zagrożenie,
  • wzrost bezpieczeństwa użytkowników,
  • profesjonalna pomoc w spełnianiu wymagań normatywnych w zakresie wstępnej oceny urządzeń,
  • sprawozdania z inspekcji stanowią poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa placów zabaw,
Nasze usługi
  • (KZN-01) Szczegółowa kontrola pomontażowa zgodności urządzeń na placu zabaw z wymaganiami norm PN-EN 1176

Zakres: Inspekcja zgodności urządzeń z wymaganiami norm. Kontrola i weryfikacja dokumentacji załączonej przez producenta. Sporządzenie sprawozdania z inspekcji z wykazem nieprawidłowości. W przypadku zgodności urządzeń z wymaganiami normatywnymi – wydanie Świadectwa inspekcji na potwierdzenie zgodności z normą.

Oferta skierowana jest do: osób odpowiedzialnych za odbiór techniczny placów zabaw, urzędów miast i gmin, placówek oświaty, inwestorów, deweloperów.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7:2009 pkt. 5.3 plac zabaw powinien zostać poddany ocenie zgodności po zakończeniu prac montażowych:

"Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednią (-imi) częścią (-ami) EN 1176."

Znaczenie kontroli wstępnej jest bardzo duże, biorąc pod uwagę fakt, iż błędy popełniane na etapie montażowym mogą spowodować, że urządzenie, pierwotnie spełniające wymogi normatywne, po montażu staje się konstrukcją niebezpieczną. Zdarzają się również przypadki, gdzie nieuczciwi producenci urządzeń zabawowych załączają do dokumentacji certyfikat, który w rzeczywistości nie obejmuje instalowanego egzemplarza. Spotykane są także praktyki posługiwania się certyfikatem wobec urządzenia, dla którego wprowadzone zmiany technologiczne i materiałowe znacząco odbiegają od certyfikowanego produktu. Praktyka taka wynika z faktu, iż osoby uczestniczące w odbiorze technicznym placu niejednokrotnie nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do merytorycznej weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez producenta.

INT, w ramach usługi szczegółowej inspekcji zgodności urządzeń z wymaganiami norm, analizuje prawidłowość załączonej przez producenta dokumentacji oraz weryfikuje stosowność posługiwania się określonymi certyfikatami.
 

  • (KZN-02) Szczegółowa kontrola zgodności urządzeń na placu zabaw z wymaganiami norm PN-EN 1176
Do pobrania

Książka placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 553.18 KBPobierz

Regulamin placu zabaw

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 269.45 KBPobierz

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dodano: czwartek, 13.11.14 Rozmiar pliku: 51.14 KBPobierz